unnamed (1)بید فری

نهال بید فری

نهال بید فری ظاهر درخت بید یک ظاهر خاص است. شاخه های پیچ خورده و آزاد این…