شاه توت

نهال شاه توت

شاه توت شاتوت ها به طور عمده در آسیا و آمریکای شمالی رشد می کنند و برگ های آن…


توت هرات

نهال توت هرات

نهال توت هرات شکل: توت سفید هرات رنگ سفید زمان برداشت: اردیبهشت فواصل کاشت:…


توت چتری

نهال توت چتری

نهال توت چتری نهال توت چتر دیوانه نهال توت چتر دیوانه انواع تزئینی. در تمام…