زالزالک

نهال زالزالک

نهال زالزالک به دلیل داشتن شاخه های درخت متراکم و خاردار ، می توان از این…