بایگانی دسته بندی ها ارقام نهال بید فری

نهال بید فری

images

کاشت درخت بید:بید آزاد در خاک های مرطوب رشد می کند اما در خاک های خشک بهتر رشد می کند. نور مورد نیاز این درخت آفتاب کامل و گاهی سایه است اما ترجیح آن نور کامل خورشید است. اگر میزان نور دریافتی کم باشد باعث کم رنگ شدن برگها و بزرگ شدن شاخه ها می […]